MEB izin yönergesinde değişiklik yapıldı

T.C.

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16833931/929/485808 05/04/2013
Konu: İzin Yönergesi

 

BAKANLIK MAKAMINA İlgi : 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi ilgi Makam Onayı ile imzalanarak 16/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamada bazı aksaklıkların tespit edilmesi ve illerden alınan geri bildirimler dikkatealınarak bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde Değişikük Yapılmasına Dair Yönerge”nin yürürlüğe konulmasmı olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan MillîEğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Birinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler, ikinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri ise memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Bu fıkraya göre verilecek izin memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.”

 

MADDE 3- Aynı Yönergenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri madde metninden çıkarılmış ve bu fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

e) Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstüöğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.

 

Yürürlük

MADDE 4- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5- Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

http://www.memurlar.net/haber/358441/

634 kez okundu

YORUM YAZIN